Raporty bieżące

44/2010 K - Korekta raportu bieżącego nr 44/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 44/2010 opublikowanym w dniu 16 grudnia 2010 r. omyłkowo zostały podane niewłaściwe wartości zawartej umowy .

Błędna informacja:

Łączna wartość netto Umowy: 387 459 300,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych i 00/100)

Łączna wartość brutto Umowy: 409 169 400,00 PLN (słownie: czterysta dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych i 00/100).

Winno być:

Łączna wartość netto Umowy: 409 169 400,00 PLN (słownie: czterysta dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych i 00/100)

Łączna wartość brutto Umowy: 499 186 668,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót do listy