Raporty bieżące

44/2010 - Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu („PRKiI”), podmiot zależny od Spółki, jako Pełnomocnik konsorcjum w składzie:

 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Pełnomocnik konsorcjum;
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie – Partner konsorcjum

 

(dalej, łącznie: „Wykonawca”)

 

zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) umowę w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”; Przetarg 2.2 (dalej: „Umowa”).

 

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 387 459 300,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych i 00/100)

Łączna wartość brutto Umowy: 409 169 400,00 PLN (słownie: czterysta dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych i 00/100).

Wartość Umowy przypadająca PRKiI: około 80 %.

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski w km 111,500 – 133,600 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”; Przetarg 2.2

Termin Realizacji Umowy:

36 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (zgodnie z Umową), nie później niż do dnia 30.09.2013 r.

 

Okres rękojmi za wady:

1 rok

Odszkodowanie  umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

 • Za nieterminową realizację zamówienia, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1% wartości Umownej brutto za każdy dzień zwłoki.
 • Za wpisanie nieprawdziwych informacji dotyczących uprawnień kadry kierowniczej Wykonawca zapłaci odszkodowanie umowne w wysokości 1 %  całkowitej ceny brutto.
 • Za przekroczenie czasu wyznaczonych zamknięć torowych 0,05 % wartości Umownej brutto za każdy dzień przekroczenia  w stosunku do obowiązującego szczegółowego harmonogramu zamknięć torowych.
 • Wykonawca pokryje również koszty:
 • opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, spowodowanych wydłużeniem czasu planowego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót;
 • opóźnień pociągów, które powstaną w wyniku usterek w urządzeniach lub innych zdarzeń spowodowanych przez Wykonawcę robót;
 • wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej;
 • użycia lokomotyw do przeciągania pociągów;
 • koszty rozkładu jazdy (konstrukcji zastępczego rozkładu jazdy) na zamknięciu torowym na podstawie faktury wystawionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, zgodnie z liczbą pociągokilometrów pociągów dla których dokonana była korekta.

Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą wg not przedłożonych przez przewoźników natomiast koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów według faktur przedłożonych przez przewoźników.
Obciążenie za korektę rozkładu jazdy będzie wystawiane każdorazowo w momencie zarządzenia zmian, niezależnie od tego czy Wykonawca przystąpił do pracy czy nie. Wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki spowodowane sytuacją kryzysową.

 • Strony Umowy zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Zapłata kar umownych i odszkodowań następować będzie w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 15 % wartości Umownej brutto. 


Wartość części wyżej wskazanej Umowy, przypadająca PRKiI, przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Powrót do listy