Raporty bieżące

49/2009 - Informacja o zawarciu umowy

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 grudnia 2009 r. Spółka, zawarła, z KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A., z siedzibą w Lublinie („Zleceniodawca”) umowę („Umowa”).
  
Wartości netto Umowy: 37.000.000,00 zł.

Wartość brutto Umowy: 45.140.000,00 zł.

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Spółka wykona branżowe roboty specjalistyczne, określone w Umowie, na rzecz Zamawiającego.

Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, na jej rachunek bankowy wymieniony w fakturach.

Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę w fakturze w terminie 37 dni roboczych od dnia przedstawienia wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

Datą zapłaty faktur będzie dzień uznania rachunku Spółki.

Kary umowne:

Spółka zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

  1. za przekroczenie czasu na ukończenie robót  - 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki,
  2. za przekroczenie uzgodnionych w Umowie terminów pośrednich – 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki,
  3. za przekroczenie wyznaczonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego zgodnie z Umową na zakończenie usunięcia wad.
  4. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od Spółki, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,
  5. za niewykonanie któregokolwiek ze zobowiązań umownych po uprzednim pisemnym, jednorazowym upomnieniu przez przedstawiciela Zleceniodawcy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za każde uchybienie,
  6. Spółka zapłaci Zleceniodawcy kary umowne, wymienione w punktach 1,2,3, jedynie wtedy, kiedy Zleceniodawca będzie zmuszony zapłacić takie kary Generalnemu Wykonawcy.

 

Zleceniodawca zapłaci Spółce kary umowne:

  1. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, za wyjątkiem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Głównego Kontraktu nie będzie leżało w interesie publicznym i tym samym rozwiązania go przez Inwestora.

 

Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zleceniodawca zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od dochodzenia kar umownych.

Wartość wyżej wskazanej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. Nr. 23 poz. 259).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

 


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy