Raporty bieżące

47/2009 - Informacja o zawarciu znaczących umów

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 listopada 2009 r. Spółka, zawarła, z Zakładami Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („Wykonawca”):

  1. Umowę na Dostawę Nr 01 – 02 – 03 - 00007/3 o wartości netto: 15.398.192,43 zł
  2. Umowę Podwykonawczą Nr 01 - 02 - 03 - 00007/1 o wartości netto: 21.257.339,02 zł
  3. Umowę Współpracy 01 – 02 – 03 – 00007/2 („Umowa”) o wartości netto: 21.425.100,18 złŁączna wartość Umowy, Umowy Podwykonawczej Nr 01 - 02 - 03 - 00007/1 oraz Umowy na Dostawę Nr 01-02-03-00007/3 netto:  58.080.631,63 zł

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Spółka wykona branżowe usługi specjalistyczne, określone w Umowie, na rzecz Wykonawcy.

Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, na jej rachunek bankowy wymieniony w fakturach.

Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę w fakturze w terminie 35 dni roboczych od dnia przedstawienia wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

Datą zapłaty faktur będzie dzień uznania rachunku Spółki.


Kary umowne:

brak

Wartość wyżej wskazanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowią znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. Nr. 23 poz. 259).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy