Raporty bieżące

60/2008 - Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2008 Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podmiot zależny od Spółki, jako lider konsorcjum w składzie:
- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Lider);
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego "INFRAKOL" Zenon Buca, Jan Paruch  S.C. (Partner)
(zwani łącznie jako "Wykonawca"), zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu ("Zamawiający") umowę na wykonanie zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Przebudowa szlaku Opole Wschód – Czarnowąsy (km 6,500 – 10,260) na linii kolejowej CE – 30 Opole Groszowice - Wrocław Brochów ”.

Wartość kontraktu netto: 38.571.909,96 zł

Wartość kontraktu brutto: 47.057.730,15 zł

Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. 21 maja 2010 roku.

Zabezpieczenie wykonania umowy:

Wykonawca udziela gwarancji na zakres robót będący przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i będzie liczony od daty odbioru końcowego. Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na 1 rok dłużej od okresu gwarancji.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, tj. 2.352.886,51 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po pozytywnym i bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym przeprowadzonym po zakończeniu okresu gwarancji, powiększonego o okres rękojmi.

Warunki płatności:

Rozliczenia za wykonanie przedmiotu odbioru będą się odbywały fakturami częściowymi, wystawianymi za wykonane prace projektowe i roboty na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót podpisanych przez obie strony (inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy).

Termin płatności: termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 30 dni

Zaliczka: brak.

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02 % za każdy dzień zwłoki w oddaniu etapu/ fazy przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów określonych w umowie, za każdy dzień zwłoki w oddaniu zadania, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu usunięcia wad oraz za każdy dzień zwłoki w zawinionym przez Wykonawcę przedstawianiu osoby spełniającej wymagania Zamawiającego odnośnie doświadczenia zawodowego  i posiadanych uprawnień. W razie odstąpienia od realizacji umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,02% wartości robót realizowanych ze zwłoką za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy oraz za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub jego części.

Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, Strona druga ustala dodatkowy termin wykonania. W razie niewykonania tego obowiązku w dodatkowo wyznaczonym terminie wysokość kar pieniężnych ulega zwiększeniu o 50% (dotyczy kar za opóźnienia Wykonawcy , przekazania terenu budowy oraz odbioru robót przez Zamawiającego).

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczną umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr. 209, poz. 1744).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy