Raporty bieżące

58/2008 - Informacja o zawarciu umowy

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2008 Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podmiot zależny od Spółki, jako lider konsorcjum w składzie:
- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Lider);
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” S.C. (Partner)
(zwani łącznie jako „Wykonawca”), zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu („Zamawiający”) umowę na wykonanie robót polegających na przebudowie po stronie wschodniej stacji Poznań Główny, peronów nr 1, 2, 3, wiat peronowych i zejść do podziemnego przejścia wraz z jego modernizacją i budowa nowego przejścia w poziomie szyn oraz uporządkowanie systemu odwodnienia w tym wymiana nawierzchni torowej.

Wartość kontraktu netto: 42 553 393,20 zł

Wartość kontraktu brutto: 51 915 139,70 zł

Termin zakończenia robót: 15.11.2009r. od daty podpisania.

Okres gwarancji należytego wykonania umowy: 12.11.2008r. – 15.12.2009r.

Kwota gwarancji należytego wykonania kontraktu: 2 595 756,99 zł.

Okres gwarancji należytego usunięcia wad i usterek: 16.12.2009r. – 30.12.2012r.

Kwota gwarancji należytego usunięcia wad i usterek: 778 727,10 zł.

Warunki płatności: rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami przejściowymi, wystawianymi po zakończeniu miesiąca (za prace i roboty wykonane w tym okresie). Faktury będą wystawiane na podstawie protokółów wykonanych prac i robót, podpisanych przez przedstawiciela każdej ze Stron – inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kierownika robót.

Termin płatności: Termin zapłaty faktur wynosi 30 dni.

Zaliczka: brak.

Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  1. w wysokości 0,01% ceny za wykonanie przedmiotu umowy (brutto) za każdy dzień opóźnienia w ukończeniu prac i robót po upływie terminu umownego;
  2. w wysokości 0,005% ceny za wykonanie przedmiotu umowy (brutto) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia;
  3. w wysokości 0,005% ceny za wykonanie przedmiotu umowy (brutto) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu wymienionych w umowie dokumentów po upływie terminu umownego;
  4. 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do robót w trakcie przydzielonych zamknięć lub otwarcia toru dla ruchu w stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym harmonogramie zamknięć (niniejsza kara pieniężna może być również naliczona za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych, uzyskanych przez Wykonawcę dla realizacji robót po umownym terminie ich zakończenia);
  5. za podzlecanie przez Wykonawcę prac lub robót Podwykonawcom, bez wymaganej zgody Zamawiającego, kara w wysokości 0,03% ceny za wykonanie przedmiotu umowy (brutto);
  6. w razie odstąpienia od realizacji umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% ceny za wykonanie przedmiotu umowy (brutto).

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

  1. w wysokości 0,01% ceny (brutto) za wykonanie robót  realizowanych ze zwłoką za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy;
  2. w wysokości 0,05% ceny brutto za wykonanie robót podlegających odbiorowi za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do odbioru częściowego z przekazaniem do eksploatacji, częściowego lub końcowego przedmiotu umowy;
  3. w razie odstąpienia od realizacji umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% ceny za wykonanie przedmiotu umowy (brutto) za wykonanie robót podlegających odbiorowi za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do odbioru częściowego z przekazaniem do eksploatacji, częściowego lub końcowego przedmiotu umowy za wyjątkiem przyczyn wg art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stronie umowy, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, niezależnie od naliczonych kar, Strona druga może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania. W razie niewykonania tego obowiązku w dodatkowym terminie wysokość kar pieniężnych , o których mowa powyżej ulega zwiększeniu o 50%. Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczną umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr. 209, poz. 1744).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy