Raporty bieżące

57/2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. informuje, że w dniu 31 października 2008 roku spółka zależna – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. została poinformowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Oddział Regionalny we Wrocławiu, iż w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez konsorcjum firm („Konsorcjum”)w skład którego wchodzą:
- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Lider i pełnomocnik Konsorcjum);
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” S.C. (Partner)

Powyższa oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowa szlaku Opole Wschód - Czarnowąsy w km 6,500-10,260 na linii kolejowej CE 30 Opole Groszowice -Wrocław Brochów”.

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi 38.571.909,96 zł netto.

Pozostałym uczestnikom przetargu przysługuje prawo do wniesienia protestu w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje natomiast odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Od orzeczenia rozstrzygającego odwołanie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

 

Jeżeli wybór oferty złożonej przez Konsorcjum  nie zostanie podważony, zostanie podpisany kontrakt na wykonanie zadania będącego przedmiotem oferty, o czym spółka Trakcja Polska S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy