Raporty bieżące

56/2008 - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Trakcja Polska S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) Zarząd Trakcja Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2008 r. otrzymał od Pana Macieja Radziwiłła, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie o tym, że spółka pośrednio (tj. za pośrednictwem Cresco Financial Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) zależna od Pana Radziwiłła, tj. BBB4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wniosła do Ipopema 25 FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą przy ul. Waliców 11, Warszawa („Fundusz”) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) posiadanych przez siebie akcji Emitenta tytułem zapisu na 3.707 certyfikatów inwestycyjnych Serii B Funduszu. Zgodnie z otrzymaną informacją, po wniesieniu w/w akcji jedynymi uczestnikami w Funduszu są: Maciej Radziwiłł i BBB4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Podstawa prawna: Art.  160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy