Raporty bieżące

8/2020 - Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.03.2020 roku w wyniku przeprowadzenia testów:

  1. na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai,
  2. na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej BTW Sp. z o.o.,
  3. na utratę wartości firmy (tzw. „goodwill”) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai,
  4. na utratę wartości firmy (tzw. „goodwill”) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, składającego się ze spółek zależnych PEUiM Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. i PDM S.A.

 

podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie Spółki w wysokości 114.187 tys. zł (AB Kauno Tiltai: 112.857 tys. zł, BTW Sp. z o.o.: 1.330 tys. zł) oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 138.182 tys. zł (spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai: 128.815 tys. zł oraz odpis wartości firmy przypisanej do spółek: PEUiM Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. i PDM S.A. w kwocie 9.367 tys. zł).

 

Wartość inwestycji w jednostkach zależnych, przed ww. odpisem, zaprezentowana w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 425.495 tys. zł natomiast wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 311.649 tys. zł.

 

Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisów:

- aktualizujących wartość inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2019 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 114.187 tys. zł.

 

- aktualizujących wartość firmy wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2019 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 138.182 tys. zł.

 

Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na bieżącą sytuację płynnościową Spółki i Grupy Kapitałowej.

 

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i ich ostateczna wartość uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana wraz z wynikami finansowymi Trakcja PRKiI S.A. i jej Grupy odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 MAR

Powrót do listy