Raporty bieżące

7/2020 - Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”), w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. oraz przeprowadzoną analizą własną, informuje, iż gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Spółka oraz jej spółki zależne („Grupa”) prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki i Grupy w 2020 r.

Na dzień przekazania niniejszego raportu, Zarząd przewiduje, że trwające zagrożenie epidemiczne wirusa SARS CoV-2, skutkujące m.in. potencjalnym ograniczeniem transportu oraz zachwianiem ciągłości dostaw komponentów i surowców,  może doprowadzić do opóźnień w realizacji przez Grupę zamówień na podstawie kontraktów w ramach których spółki z Grupy występują jako wykonawcy lub podwykonawcy, a w konsekwencji może przełożyć się na ryzyko wystąpienia przez zamawiających z roszczeniami o zapłatę przez spółki z Grupy kar umownych  z tytułu nieterminowej realizacji zamówień.

Ponadto, pomimo iż na datę sporządzenia niniejszego raportu zarówno kontrahenci jak i instytucje finansowe zachowują ciągłość działalności, dalsze rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 może skutkować zmianą trybu działalności kontrahentów Grupy, sądów oraz instytucji finansujących Grupę, co może doprowadzić do opóźnień w uzyskaniu przez Grupę środków finansowych niezbędnych na wykonywanie jej zobowiązań finansowych, możliwość pozyskania nowych zamówień, z uwagi na brak posiadania wymaganego zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji lub środków niezbędnych na zapłatę kaucji, a także brak spełnienia zobowiązań Spółki wynikających z  dokumentacji finansowania długoterminowego (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2019 z 27 września 2019 r.) zawartej w ramach procesu restrukturyzacji finansowej Grupy. Należy zaznaczyć, że na datę sporządzenia niniejszego raportu Spółka prowadzi działania zmierzające do zamknięcia  procesu uzyskania dodatkowych środków finansowych w tym m. in z instrumentów przewidzianych w  dokumentacji finansowania długoterminowego, takich jak obligacje zamienne na akcje, gwarancja zwrotu zaliczki na kontrakcie kolejowym oraz uwolnienie kaucji gwarancyjnych (o łącznej wartości około 50 mln zł).  W konsekwencji negatywnego wpływu epidemii wirusa SARS CoV-2  na wskazane powyżej działania, płynność i sytuacja finansowa spółek z Grupy, w tym przede wszystkim Spółki, może ulec pogorszeniu. Jednocześnie, spowodowane epidemią ewentualne ograniczenia lub przesunięcia w czasie realizacji inwestycji zamawiających mogą mieć wpływ na perspektywy finansowe Grupy w kolejnych kwartałach 2020 r.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz zachowanie ciągłości działalności operacyjnej Spółki, Zarząd Spółki stworzył procedurę działania dotyczącą ryzyk związanych z wirusem SARS CoV-2.

Na datę sporządzenia niniejszego raportu nie został jeszcze zidentyfikowany dokładny i ostateczny wpływ epidemii SARS CoV-2 na sytuację Grupy, w związku z czym Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i analizuje możliwy wpływ epidemii na działalność, wyniki i perspektywy Spółki i Grupy, w tym konieczność zmiany wycen kontraktów i wskaźnik płynności Grupy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  596/2014 w sprawie nadużyć na rynku z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Powrót do listy