Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgłoszone w dniu 28 czerwca 2019 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgłoszone w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) przekazuje odpowiedzi na następujące pytania akcjonariuszy Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.:

  1. Jakie czynności będzie obejmować proces oferowania akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Akcje Serii B”) oraz akcji zwykłych imiennych serii C Spółki („Akcje Serii C”) oraz jakie czynności powinien podjąć inwestor celem złożenia zapisu na powyższe akcje?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

1.  Zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Uchwała Emisyjna”), oferta Akcji Serii B oraz Akcji Serii C (łącznie „Nowe Akcje”) nie będzie wymagała zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego („Oferta”). W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego, Spółka zatrudniła doradcę finansowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku. Doradcą finansowym Spółki pośredniczącym w Ofercie w charakterze oferującego jest mBank S.A. („Oferujący”).

2. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami dokonanymi z Oferującym, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej, proces oferowania Nowych Akcji będzie kształtował się następująco:

a) Niezwłocznie po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej, rozpoczęta zostanie budowa księgi popytu, do której uprawnieni inwestorzy składać będą za pośrednictwem Oferującego deklaracje popytu zawierające m.in. informację dotyczącą ceny oraz liczby akcji, których objęciem zainteresowany jest dany inwestor. Do udziału w budowaniu księgi popytu zostaną zaproszeni ci inwestorzy, którzy zostali wskazani w treści Uchwały Emisyjnej.

b) Niezwłocznie po zakończeniu budowy księgi popytu, określeniu ceny emisyjnej Nowych Akcji, liczby emitowanych Nowych Akcji i dokonaniu wstępnego przydziału Nowych Akcji inwestorom, Emitent przystąpi do podpisywania z inwestorami umów objęcia Nowych Akcji („Umowy”). Umowy te określać będą m.in. sposób i termin opłacenia Nowych Akcji oraz wskazywać będą rachunki maklerskie, na których zaksięgowane mają zostać Nowe Akcje. Zarząd zwraca uwagę, że jednym z warunków objęcia Nowych Akcji będzie opłacenie zapisu w przewidzianym w Umowie terminie. Intencją Spółki jest możliwie szybka realizacja Oferty, tj. w terminie kilku dni roboczych od podjęcia Uchwały Emisyjnej.

W związku z faktem, że Oferta będzie przeprowadzona za pośrednictwem Oferującego jako firmy inwestycyjnej, która podlega szczegółowym wymogom prawnym określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktach prawnych implementujących przepisy Dyrektywy MIFID II, konieczne będzie zawarcie przez inwestora zamierzającego uczestniczyć w Ofercie stosownej umowy o świadczenie usług maklerskich z Oferującym. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Oferującym uprawnieni inwestorzy zainteresowani wzięciem udziału w Ofercie powinni skontaktować się (ze stosownym wyprzedzeniem) z Oferującym w celu zapoznania się z procedurą postępowania w Ofercie, podpisania stosownej umowy o świadczenie usług maklerskich (o ile takiej umowy nie zawarli wcześniej) oraz dostarczenia niezbędnej dokumentacji (w tym przejścia procedury KYC z Oferującym, która w zależności od przypadku może zająć nawet ponad tydzień).

Jednocześnie, Zarząd informuje, że warunki przeprowadzenia Oferty mogą być zależne od ostatecznego brzmienia Uchwały Emisyjnej, w związku z czym mogą ulec zmianie i zostaną określone w umowie plasowania, którą Emitent zamierza zawrzeć z Oferującym po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej i przed rozpoczęciem Oferty.

  1. Jak Zarząd ustalił wartość akcji?

Odpowiedź  Zarządu Spółki:

Na moment udzielenia niniejszej odpowiedzi, cena emisyjna Nowych Akcji nie została przez Zarząd ustalona.

W przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały Emisyjnej oraz realizacji Oferty, cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona na warunkach określonych w Uchwały Emisyjnej tj. przez Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd dokonując ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie miał na uwadze przebieg i wynik procesu budowania księgi popytu, w ramach którego inwestorzy będą składać za pośrednictwem Oferującego deklaracje popytu zawierające m.in. informację dotyczącą ceny oraz liczby Nowych Akcji, których objęciem zainteresowany jest dany inwestor. W ocenie Zarządu, powyższy sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji stanowi standard rynkowy i jest typowy dla prywatnych ofert akcji realizowanych w Polsce. Ponadto, Zarząd informuje, iż w przypadku podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej Nowych Akcji, a także pozyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości stosowną informację w formie raportu bieżącego.